Logo banner

Ciele a zámery Noemky


Motivovať do osobného vzťahu s Ježišom Kristom
Povzbudzovať k hľadaniu Božích plánov a do služby Bohu
Vytvárať príležitosti k stretávaniu