Logo banner

Adopce dětí z nejchudších zemí


„Adoptujte si“ africké nebo asijské dítě na dálku. Je to osvědčený způsob, jak zajistit dětem z nejchudších rozvojových zemí základní životní potřeby a vzdělání, a dát jim tak šanci do budoucna. Mnohé z těchto dětí jsou sirotci nebo mají jen jednoho rodiče. Svým darem ve výši kolem 700,- Kč měsíčně můžete pomoci zachránit lidský život.


Adopce na dálku

Negramotnost je jednou z příčin obrovské bídy v nejchudších zemích. Adopce na dálku si klade za cíl přinášet nejchudším šanci v oblasti vzdělání, tzn. finančně asistovat rodinám při vzdělávání dětí. Pracuje metodami, které vyžadují aktivní účast místních lidí – místo pouhé distribuce pomoci jsou jim předávány znalosti, jak si mohou v budoucnu pomáhat sami.

Dítěti, které si na dálku „adoptujete“, pravidelně měsíčně hradíte školné. Projekt umožňuje dětem v misijních zemích získat podporu od dárců pro jejich vzdělávání, výživu a zdravotní péči. Adopce trvá po dobu, kdy jsou děti během studia odkázané na podporu, tj. mezi 5. až 19. rokem dítěte.

Adopce na dálku je projektem Arcidiecézní charity Praha (Česká republika) a Katolické charity (Slovenská republika).

Česká republika:

Slovenská republika:


Dálková adopce PLUS

Mnoho dětí v chudých zemích nemá možnost chodit do školy, protože jejich rodiny si nemohou dovolit zaplatit nutné výlohy. Posláním Dálkové adopce PLUS je najít dárce, kteří s těmito výdaji pomohou. Poskytnuté vzdělání umožní dítěti v budoucnu zlepšit kvalitu jeho života.

Proč PLUS

Jednu sedminu přijatých peněz používáme k podpoře křesťanských aktivit a pracovníků v dané zemi. Často se setkáváme s kladným vlivem těchto aktivit na život podpořených dětí a jejich rodin. Vzdělání samo je jako zbraň, kterou člověk může použít k dobrému i zlému; nezaručí, že je použije k užitku pro sebe i okolí. Proto v Dálkové adopci PLUS poskytujeme dětem příležitost nenásilně se seznámit s křesťanskými hodnotami.

Dálková adopce PLUS zajistí dítěti:

Vzdělání (školné, knihy, školní pomůcky, povinnou uniformu, další poplatky). Podle situace v konkrétní oblasti: doučování zdarma, přístup k počítači, možnost přístupu na internet, boty, deštník, potraviny pro rodinu, denní jídlo a lékařskou péči.

V Dálkové adopci PLUS vycházíme z osvědčeného principu, že místní pracovníci umí nejlépe zhodnotit potřeby dětí a komunity a přizpůsobit tomu programy pomoci. V některých zemích naši partneři v International Network provozují vlastní školy, v jiných naopak pomáhají dětem, které navštěvují jiné státní či soukromé školy.

Dálková adopce PLUS zajistí dárcům:

4x ročně aktuální zprávu o dítěti (např. fotografie, osobní dopis dítěte, souhrnnou zprávu místního pracovníka o vývoji dítěte, vánoční pozdrav od dítěte). Překlad do češtiny dárcům, kteří ho potřebují. Zpravodaj Čerstvé zprávy, ve kterém 2x do roka informujeme dárce o širších programech a aktivitách našich partnerů v zahraničí, do kterých je podpora vzdělání dětí zakomponována. Výroční zprávu za minulý rok. Potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok (o své dary naší nadaci si můžete snížit základ daně).

Nadace Mezinárodní potřeby pečuje o to, aby se k dárcům dostaly zprávy patřičným způsobem a případné nesrovnalosti řeší důsledně s partnery v zahraničí.

Dálková adopce PLUS je projektem Nadace Mezinárodní potřeby.


Adopce Acet

Adopce Acet zajišťuje pomoc a vzdělávání sirotkům a dětem zasaženým nadměrnou chudobou nebo nákazou HIV/AIDS. Vzdělávání dětí se jeví jako účinná prevence onemocnění HIV/AIDS a je podmínku ke zkvalitnění života. Tuto činnost vykonává sdružení ACET již od roku 2005. V současné době se soustřeďuje na pomoc dětem v Ugandě, Zimbabwe a Nigérii.

Finanční podpora spočívá v dobrovolném dárcovství, kdy „adoptivní rodič“ se zaváže finančně podporovat zvolené dítě po dobu nejméně jednoho roku. Výše školného se liší podle země, ze které dítě pochází, a podle vzdělávacího stupně.