Logo banner

Adopce dětí z rozvojových zemíAdopce na dálku


„Adopce“ na dálku je osvědčený způsob, jak zajistit dětem z nejchudších zemí základní životní potřeby a vzdělání a dát jim tak šanci do budoucna. Mnohé z těchto dětí jsou sirotci nebo mají jen jednoho rodiče. Svým darem ve výši kolem 1000 Kč měsíčně můžete pomoci zachránit lidský život.

Negramotnost je jednou z příčin obrovské bídy v nejchudších zemích. Adopce na dálku si klade za cíl přinášet nejchudším šanci v oblasti vzdělání, tzn. finančně asistovat rodinám při vzdělávání dětí. Pracuje metodami, které vyžadují aktivní účast místních lidí. Místo pouhé distribuce pomoci jsou jim předávány znalosti, jak si mohou v budoucnu pomáhat sami. Dítěti, které si na dálku „adoptujete“, pravidelně hradíte školné. Projekt umožňuje dětem v misijních zemích získat podporu od dárců pro jejich vzdělávání, výživu a zdravotní péči. Adopce trvá po dobu, kdy jsou děti během studia odkázané na podporu, tj. mezi 5. až 19. rokem dítěte.

Adopce na dálku je projektem Arcidiecézní charity Praha (Česká republika) a Katolické charity (Slovenská republika).Dálková adopce PLUS


Co znamená PLUS: 10% přijatých peněz používáme k podpoře křesťanských aktivit a pracovníků v dané zemi. Často se setkáváme s kladným vlivem těchto aktivit na život podpořených dětí a jejich rodin. Vzdělání samo je jako zbraň, kterou člověk může použít k dobrému i zlému; nezaručí, že je použije k užitku pro sebe i okolí. Proto v Dálkové adopci PLUS poskytujeme dětem příležitost nenásilně se seznámit s křesťanskými hodnotami.

Dálková adopce PLUS zajistí dítěti vzdělání (školné, knihy, školní pomůcky, povinnou uniformu, další poplatky), podle situace v konkrétní oblasti doučování zdarma, přístup k počítači, možnost přístupu na internet, boty, deštník, potraviny pro rodinu, denní jídlo a lékařskou péči. V některých zemích naši partneři v International Network provozují vlastní školy, v jiných naopak pomáhají dětem, které navštěvují jiné státní či soukromé školy.

Dálková adopce PLUS je projektem Nadace Mezinárodní potřeby.Adopce Acet


Adopce Acet zajišťuje pomoc a vzdělávání sirotkům a dětem zasaženým nadměrnou chudobou nebo nákazou HIV/AIDS. Vzdělávání dětí se jeví jako účinná prevence onemocnění HIV/AIDS a je podmínku ke zkvalitnění života. Tuto činnost vykonává sdružení ACET již od roku 2005. V současné době se soustřeďuje na pomoc dětem v Ugandě, Zimbabwe a Nigérii.

Finanční podpora spočívá v dobrovolném dárcovství, kdy „adoptivní rodič“ se zaváže finančně podporovat zvolené dítě po dobu nejméně jednoho roku. Výše školného se liší podle země, ze které dítě pochází, a podle vzdělávacího stupně.