Logo banner

Obrana tradičních rodinných hodnotČÁST 1:     GENDEROVÁ IDEOLOGIE
A NEBEZPEČÍ GENDEROVÉ TOTALITY

Genderová ideologie během posledních dvou desetiletí zaplavila velkou část světa, zejména západní země, a její invaze rychle pokračuje i do mnoha dalších zemí. Jde o nebezpečnou ideologii, která boří hodnoty a normy, které platily po staletí a tisíciletí.

Genderoví aktivisté rozehráli velkou partii a chtějí vyhrát za každou cenu. Nespokojí se s málem. Chtějí získat všechno a bojují o to všemi prostředky. Dnes už jim nestačí získat jen dospělou populaci; cíleně se zaměřují i na nejmladší generaci prostřednictvím rozsáhlé propagandistické kampaně včetně školní sexuální výchovy genderového typu.

Jedním z hlavních cílů mnoha propagátorů genderové ideologie je postupné prosazení změny zákonů každé civilizované země, tak aby se stalo trestně postižitelným vyjadřování názorů, které jsou s genderovou ideologií v rozporu. Děje se tak ve dvou stupních. 1) Pod záminkou tzv. netolerance k sexuálním menšinám je již dnes v mnoha západních zemích postupně omezována svoboda projevu. 2) V řadě zemí pak poznenáhlu nastupuje perzekuce těch, kdo se odváží veřejně vyjadřovat názory, které jakkoliv zpochybňují zejména tzv. homosexuální manželství a další atributy vznikající genderové totality. Není proto těžké pochopit, že budoucí pronásledování se bude týkat především křesťanů, kteří věří Božímu slovu a nestydí se své názory vyjadřovat. Bude se týkat všech kazatelů, kteří se neshrbí před pronásledováním a nadále budou zvěstovat celé, neořezané poselství Bible – Božího slova. Ti narazí na tuhý odpor vznikajících genderových totalitních režimů.

Kéž Bůh posílí mnohé dnešní hrdiny víry v zemích, kde pronásledování pro hlásanou pravdu Božího slova již začalo. Efezským 5: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy OPÁSÁNI KOLEM BEDER PRAVDOU, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia… A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, V JEHO VELIKÉ MOCI. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. … Ano, tato slova apoštola Pavla přesně vystihují podstatu bitvy, která se v tomto čase v mnoha zemích odehrává. Je to duchovní boj za naše rodiny, za naše národy, za budoucnost jednotlivých národů. Jde o to, které národy skončí v područí genderové totality / nebo které svůj boj ZA PRAVDU BOŽÍHO SLOVA vítězně vybojují. Bojujme statečně a ze vší své síly, a zařaďme se tak do té druhé skupiny!

Ať se nám to líbí nebo ne, je namístě porovnat genderovou ideologii s předchozími revolučními ideologiemi a totalitními režimy. Tak jako dnes genderová ideologie, i její předchůdkyně byly zpočátku velmi podceňovány. Za to se však zpravidla platí těžká cena… Tu muselo lidstvo zaplatit v případě obou předchozích novodobých revolučních ideologií, fašismu a komunismu. V obou případech byl výsledek katastrofální a zaplacená cena obrovská. Genderová ideologie a její totalita ještě bohužel zdaleka nedokončily své dílo zkázy (aspoň v některých zemích), ale už dnes jsou důsledky jejich tažení horší, než jsme vůbec schopni dohlédnout. „Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé...“ Kdo jen to řekl?! Historie se opakuje, převlečena do nových kostýmů a chytře přizpůsobena neopatrnému srdci dnešního člověka, který ve své naivitě řekl pravdě NE!

  • Homosexuální „manželství“

Během posledních dvaceti let genderoví aktivisté prosadili v mnoha západních zemích tzv. „registrované partnerství“ homosexuálních párů. Následně pak ve většině těchto zemí bylo soužití homosexuálních párů dokonce postaveno na roveň manželství.

Boží slovo však říká, že manželství je tvořeno jedním mužem a jednou ženou. Z křesťanského pohledu – z pohledu Božího slova – nelze proto uznávat manželství osob stejného pohlaví. Mnohé země, které zahrnuly „homosexuální manželství“ do svého právního řádu, se tak ocitly na šikmé ploše směřující do propasti. Vydaly se cestou Sodomy, cestou vzpoury proti Bohu a jeho nařízením. Riskují příchod těžkých Božích soudů na své národy, tak jako Boží soudy postihly Sodomu a mnohá další města i celé země v historii.

Ve většině západních zemí sexuální výchova přešla z kompetence rodiny, tj. rodičů dítěte (kde byla po staletí a v průběhu celé historie), do kompetence školy, tedy státu. Prostřednictvím povinné školní sexuální výchovy genderového typu chce dnes expandující a světem se valící genderová ideologie implantovat své myšlenky a „hodnoty“ do nevinných dětských myslí už od nejútlejšího věku.

Mnozí pedagogové bohužel rychle shrbili hřbet a přizpůsobili se trendu doby. Předávají mladé generaci názory poplatné LGBT a genderové ideologii, a to často proti vlastnímu svědomí.

Jako jsme za minulé totality slepě a slabošsky přitakali komunistickým lžím a promoskevské propagandě, zachováme se stejně i dnes ve věci genderové propagandy?

Genderoví aktivisté usilují o rychlou změnu zákonů každé civilizované země, tak aby vyjadřování opačných názorů bylo považováno nejprve za tzv. „netoleranci“ (řečeno slovníkem genderu a záměrně psáno v uvozovkách), a posléze aby se stalo protizákonným a trestně postižitelným jednáním. To se postupně stává realitou v některých západních zemích, kde tzv. antidiskriminační zákony byly vystupňovány do takových rozměrů, že se stávají novou totalitou potírající opačný názor. Nezákonným a trestně postižitelným jednáním se tím zároveň stává i zvěstování evangelia a zejména těch částí Božího slova, které jsou v rozporu s genderovou ideologií. Norský Barnevernet je jen jednou ze špiček tohoto obludného ledovce genderové totality.


* * *Kolik ještě zbývá času k obraně tradičních rodinných hodnot?
Dáme přednost PRAVDĚ, nebo raději budeme věřit genderové lži?
Odmítněme genderovou ideologii, dokud je čas!
Řekněme této ideologii a její nastupující diktatuře jasné NE!

Bojujme za generaci svých dětí a vnuků.
Bojujme navzdory mínění většiny, navzdory nepochopení, posměchu a pohrdání.
Bojujme navzdory svému vlastnímu strachu a navzdory úkladům obhájců lží.
V národě, z něhož v minulosti vzešla řada statečných
bojovníků za PRAVDU ... i my bojujme dnes stejně statečně!

Najde Bůh tisíc takových statečných mužů a žen v našem národě?
Nebudou se bát výhrůžek, nebudou se bát odmítnutí, dokonce ani pronásledování.
Budou bojovat za PRAVDU bez ohledu na to, co jim to přinese.
Nikdy tento boj nevzdají!

Najde Bůh tisíc takových lidí v našem národě? S nimi změní náš národ!


* * *


Odkazy k tématu:


* * *ČÁST 2:


Boží slovo říká, že praktikování homosexuality patří mezi závažné hříchy.

V Bibli je praktikování homosexuality nazýváno slovem ohavnost a totéž slovo je použito například na místech, kde se mluví o různých okultních praktikách (např. 3. Mojž. 18. kapitola, 5. Mojž. 18. kapitola). Tyto způsoby jednání (tj. praktikování těchto věcí) přinášejí prokletí do životů jednotlivců a národů a měly velký podíl na Božích soudech, které postihly např. Sodomu a další města, ale i celé národy v historii.

Vždy je třeba ale rozlišovat dvě věci: 1) sklon k homosexualitě (homosexuální myšlenky atd.), 2) praktikování homosexuality.

Samotný sklon k homosexualitě ještě není hříchem. Hříchem se stává až to, když dotyčný se rozhodne podle toho i jednat, tj. uvést to do praxe, neboli kdy se stává praktikujícím homosexuálem.

Sklon k homosexualitě – podobně jako sklon k jiným typům hříchu – je pouze na rovině pokušení, jestliže dotyčný tyto sklony nepraktikuje.

  • SVÉ SKLONY SI ČLOVĚK NEVYBÍRÁ…

Je snadné odsuzovat lidi za jejich sklony. Avšak jak bychom my obstáli v jejich kůži? Zvládli bychom jejich boje lépe než oni?

Každý člověk má svůj boj, každý trochu jiný. Každý má své sklony k hříchu, jeden k jednomu typu hříchu, jiný k jinému. Není rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Avšak: jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši!(Římanům 3,23–24)

  • … ALE MÁ NAD NIMI VÍTĚZIT

Dnešní generace je převážně vzdálena Bohu a jeho měřítkům. Bible říká – též v souvislosti s praktikováním homosexuality – v listu Římanům v 1. kapitole: Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. ... Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla... Tím však Bůh zároveň odkrývá a nabízí i řešení: jako se Bohu a jeho měřítkům vzdálili, tak se mají i navrátit. Bůh miluje každého člověka svou velikou láskou a nabízí odpuštění, přijetí a vysvobození. Existuje lék. Existuje řešení. Existuje vysvobození. Existuje cesta. Já jsem ta Cesta, Pravda a Život, řekl Pán Ježíš. To platí pro každého, i pro ty, kdo se perou se svou sexuální orientací.

  • UTKAT SE SE SVÝMI SKLONY A ZVÍTĚZIT NAD NIMI JE PRIVILEGIUM

Řešením není podlehnout pokušení (stejně jako pro alkoholika není řešením podlehnout pokušení sklenice s alkoholem, pro chronického hráče není řešením podlehnout další marné hře na automatu, pro závislého na nikotinu není řešením pokračovat v závislosti a dopracovat se až k rakovině plic…, atd.) Existuje CESTA, PRAVDA A ŽIVOT – PRO KAŽDÉHO BEZ VÝJIMKY. Každý je povolán vítězit nad svými sklony. Porazit toho „obra“, tu závislost, ten hřích, který se mu staví do cesty. Ne vlastní silou zvítězit (to ani nelze), ale silou Boží, mocí Boží zvítězit, skrze Kristův kříž, skrze Jeho vítězství na kříži, v Jeho moci a síle. K tomu jsme povoláni, každý z nás. Bez ohledu na to, s jakými konkrétními sklony či hříchy či překážkami či úkoly či obry se kdo z nás musí utkat.

Absolvovat pozemský život, pozemskou bitvu, bitvu svého života – to je výsada a privilegium. Za velikou poctu musíme považovat už samotný fakt, že Bůh nám daroval život. On to totiž nemusel udělat, ale udělal to.

O to větší pocty se dostalo těm, kdo musejí bojovat s těžkými překážkami. Absolvovat snadný život totiž dokáže každý… Žít ale život, kdy na cestě mám spousty překážek, které budu muset překonat, to je skutečná výsada. Kdo je moudrý, raduje se z překážek, které jsou před ním; neboť ví, že to všechno je jen dočasné, jen na těch pár pozemských let… A pak přijde věčný život v Nebi. Ježíš zaslíbil velikou věčnou odměnu těm, kdo neutíkali ze svých pozemských bitev, ale kdo je statečně absolvovali, kdo svou službou a životem přinesli ovoce pro Boží království, naplnili Boží vůli, šli přes překážky až do cíle. Se zrakem upřeným na Ježíše, který prošel těžkou cestou před námi, máme jako on jít a vítězit. … Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. … Myslete na to, co všecko on musel snést, … abyste neochabovali a neklesali na duchu. (Židům 12. kapitola)

Bůh miluje každého člověka svou velikou láskou a nabízí odpuštění, přijetí a vysvobození.

Praxe ukazuje, že pro některé, kdo se rozhodli podstoupit zápas s těmito svými starými sklony, to nakonec vede k úplnému či značnému osvobození do té míry, že tito lidé získají schopnost žít normálním životem v heterosexuálním vztahu.

Jiní během absolvovaného zápasu o osvobození zjišťují, že pro ně bude optimální spíše se rozhodnout pro život bez manželství. Časovou kapacitu, kterou tím získají, se ti moudří z nich rozhodnou věnovat například nějaké konkrétní službě Bohu.

Je to stejné jako v každé oblasti života křesťana: v některých věcech skrze modlitbu a duchovní boj prožíváme plné osvobození (například od útisku, strachu apod.), v některé věci se nám ale daří dosáhnout jen částečného osvobození (nebo osvobození přichází postupně), a v tom případě je třeba nést svůj kříž. Ostatně každý křesťan je povolán v určité oblasti svého života nést kříž – od nesení kříže není osvobozen nikdo. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem, říká Ježíš. Pro každého to samozřejmě bude znamenat něco trochu jiného.

Ať tak či tak, pro každého bez výjimky platí slova: Ježíš tě miluje, On je ta CESTA, PRAVDA A ŽIVOT PRO TEBE.