Logo banner
Rychlebské hory 2008 - Tatiana


Milí priatelia, účastníci pobytu v Rychlebských horách,

srdečný pozdrav spod zasnežeých Nízkych Tatier Slovenska zasielam. Bol to pobyt plný Božej milosti a požehnania. Všemohúci náš Pán nám veľa toho ukázal, hlavne túžil dotknúť sa naších sŕdc a aby sme my zasa túžili zmeniť sa na pôdu, ktorá konečne bude prinášať dobrú úrodu do naších životov.

Program pobytu bol duchovne veľmi naplnený, malé stiesnené priestory, ako sa zdalo nás vôbec neobmedzovali, práve naopak navzájom zbližovali a pomáhali sme si navzájom v priateľskej atmosfére. Po ukončení pobytu som si spomenula, že som Vám chcela odovzdať pre nás určené Božie slovo na zamyslenie, ale Pán vie, prečoVám ho posielam teraz po pobyte. V závere info, ktoré nám bolo z noemky zaslané, je povzbudenie z  Božieho slova pre nás, Iz 55, 8-13.

Biblický text Iz 55,10-11 obsahuje povzbudenie, do situácie našich životov.
Božie slovo nás dobre pozná!

Majte dni plné slnka, Božieho pokoja, lásky a nekonečnej dobroty!!

Tatiana zo Slovenska

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Božie slovo je zrno a pôdou je každý človek

Iz 55, 10-11 a Mt 13,1-23

Boh zasieva svoje slovo do človeka,
posiela ho, aby sa nevrátilo naprázdno,
ale aby prinieslo stonásobnú úrodu.

Boh svoje slovo posiela ako zrno, ktoré má v sebe život,
a keď padne do úrodnej, dobrej zeme,
zapustí korene a prinesie plody lásky.
Boh svoje slovo posiela ako slovo, ktoré má moc spasiť.

Človek je pôdou očakávajúcou plody,
človek je plný túžby po tomto Božom zrne.

Ćlovek túži po vyslobodení z otroctva hriechu,
túži po vykúpení svojho tela.

Prečo aj napriek dobrému zrnu,
napriek spásnej vôli milosrdného Boha
a duše človeka túžiacej po spáse neprináša ovocie?

Lebo človek je neraz podobný tvrdej skale,
je podobný vydláždenej ceste,
lebo človek je ako zem rodiaca bodľačie,
a neumožňuje vyrásť Božiemu zrnu, hoci tak veľmi túži,
túži, lebo aj skala by chcela prinášať úrodu.

Ak som skalou, slzami pokánia ju zmäkčím,
ak som cestou, alebo neúrodnou zemou,
budem sa usilovať zmeniť na vynikajúcu pôdu,
aby som semenom Slova utíšil svoje túžby
a aby som konečne priniesol dobrú úrodu svojho života

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::