Logo banner
Stvoř ve mně srdce čisté – vidět Boha*  *  *

STVOŘ VE MNĚ SRDCE
ČISTÉ, ó Bože,
a ducha přímého obnov v mém nitru. (Ž 51,12)

*  *  *


Toužíš být Bohu blíž než doposud? Víc ho opravdově poznat, víc než kdy dřív? Toužíš prožít skutečnou změnu svého života? Nemyslíme tím jen to, aby najednou šlo všechno jednoduše a snadno nebo aby byl život pohodlný a bezproblémový. Jde přece o něco mnohem víc… Jde o to opravdově poznat Boha TAKOVÉHO, JAKÝ JE, a rozvíjet s Ním takový vztah – živý, skutečný, plný a naplňující. Vztah, který SYTÍ SRDCE I DUŠI, který nasycuje Boží blízkostí, vztah naplňující nás blahodárnou Boží přítomností. A když jsme Bohem takto obdařeni a naplněni, začneme toužit naplnit úkol na tomto světě, který nám Bůh dal. On dal totiž úkol každému – jen většina lidí o tom neví nebo je jim to jedno, nestarají se o to. Ale když poznáme živého Boha, přestává nám to být jedno a pak uděláme všechno pro to, abychom ten náš úkol daný Bohem našli a naplnili.

Existuje něco, co nám v tom velmi pomůže, něco, co nám pomůže možná víc než cokoliv jiného. (Pokud jsi teď čekal něco velmi složitého, asi budeš zklamán.) Ta věc je totiž docela prostá. Je tak závažná, a přitom tak prostá. Ten klíč se totiž nazývá ČISTÉ SRDCE.

*  *  *


Bůh je svatý, není v něm nic nečistého. On je čistá láska a čistá pravda. A tak chceme-li být živému Bohu blízko, potřebujeme i my očistit své srdce. V určitém smyslu se dá říci, že proměna srdce je vstupenkou k životu v Boží blízkosti.


Výzva od Ezechiele

Prorok Ezechiel ve své osmnácté kapitole dává tuto výzvu: Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a OBNOVTE SVÉ SRDCE a svého ducha. (Ez 18,31)

Dobrá tedy…, vypadá to, že tohle je náš úkol: obnovit své srdce.

Ve skutečnosti je nám ale jasné, že sami to nezvládneme a že se to z vlastní síly ani zvládnout nedá. Protože ten, kdo může naše srdce opravdově očistit, obnovit a změnit, je jen Bůh sám.

A tak se můžeme ptát: Jak to s tím tedy doopravdy je? – Je to náš úkol? – Nebo tu změnu našeho srdce udělá sám Bůh?

Odpověď je v Božím Slově:

O osmnáct kapitol dál, ve třicáté šesté kapitole Ezechiel pokračuje ke stejnému tématu slovy: A DÁM VÁM NOVÉ SRDCE a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. (Ez 36,26)

Tak tedy Bůh to učiní! Tuhle zcela zásadní a úplně nezbytnou operaci našeho nitra z vlastních sil nezvládneme, ale provádí ji v našem srdci sám Bůh svým Duchem Svatým.

Ale přesto to nepůjde bez naší iniciativy. Bůh naše srdce očistí a opravdově promění, ale my po té proměně musíme skutečně toužit a aktivně se na tom podílet.

S trochou nadsázky (a pro snadné zapamatování) můžeme říci: kapitola Ezechiel 18 krát dva je kapitola Ezechiel 36; proto ke své proměně potřebujeme dva díly Boží milosti (o čemž svědčí kapitola 36, tj. 2 krát 18) a jeden díl své iniciativy (o čemž svědčí kapitola 18). Pochopitelně tohle je jen pomůcka k zapamatování, nedá se to takto spočítat :-) Ale může nám to tuhle důležitou věc připomínat. To, že Bůh ve svém Slově říká obojí: Vy změňte své srdce! A zároveň nám říká: Já to udělám svým Duchem Svatým!

Je to podobné jako v dalších oblastech života křesťana: na nás je, abychom s Bohem spolupracovali. Bůh vykoná svou část práce, ale zároveň i my musíme vykonat tu svou.

Jestli toužíme prožít opravdovou proměnu svého srdce (a celého života), musíme především Bohu dovolit, aby nadpřirozeně jednal v našem životě skrze moc Ducha Svatého – protože bez moci Ducha Svatého to nikdy nepůjde. Ale zároveň se to neobejde bez našeho rozhodnutí a bez našeho úsilí a bez naší vytrvalosti… Jak moc po Bohu a po jeho blízkosti toužíme? Jak moc toužíme prožít skutečnou a trvalou proměnu svého života? Dá se říci, že úměrně tomu Bůh bude moci v našem životě jednat.


Vidět Boha

Blahoslavení ČISTÉHO SRDCE, neboť oni BOHA VIDĚTI BUDOU. (Mt 5,8)

VIDĚT BOHA znamená velmi dobře ho osobně znát, a to TAKOVÉHO, JAKÝ DOOPRAVDY JE. Ne nějakou svou představu o něm, ale Boha živého a skutečného. Nevidíme ho očima, ale svým srdcem ano.

Je zajímavé, že v Bibli není napsáno, že Boha velmi dobře uvidí ti, kdo budou mít silnou víru. Je samozřejmě velmi dobré a moc důležité mít silnou víru. Mít mnoho víry! Vždyť kdybychom měli víry jen tak maličko, jako je maličké hořčičné semínko… však víte, co Ježíš řekl a jaké věci by se potom mohly dít! Usilujme tedy o mnohem silnější víru. Ale nezapomeňme, že když má někdo silnou víru, neznamená to ještě automaticky, že také dobře „vidí“ Boha, tj. že velmi dobře Boha zná.

Podobné je to i s láskou: Bible říká, že kdybychom měli tolik víry, že bychom hory přenášeli, ale neměli zároveň i mnoho lásky, pak nejsme nic a ani naše silná víra pak nic neznamená. Je bohužel možné mít mnoho víry, avšak bez lásky. Podobně je možné mít mnoho víry, při tom však „nevidět“ Boha, tj. neznat Boha osobně, neznat ho takového, jaký doopravdy je.

Náš svět by vypadal zcela jinak než dnes a byl by mnohem lepším místem pro život, kdyby všichni křesťané měli mnoho víry. Takové víry, která by vycházela z lásky. Vycházela by z toho, že by opravdově milovali Boha, a zároveň z toho, že by opravdu „viděli“ Boha, tj. velmi dobře jej osobně a důvěrně znali – jako svého nejlepšího přítele, jako toho, s nímž tráví nejvíce času, jako toho, komu naplno důvěřují, koho z celého srdce a ze vší síly milují a následují ho jako jeho přátelé – jeho učedníci.

Hory by se hýbaly a všechny věci by se měnily! Hořčičné semínko víry by hýbalo horami a měnilo by celý svět!

– Jak tedy můžeme doopravdy začít vidět Boha a doopravdy ho znát?


Blahoslavení čistého srdce … budou znát Boha

Ježíš řekl, že Boha vidí (znají) ti, KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE.

Můžeš být Božím přítelem – můžeš stále žít v Boží blízkosti.

Bůh velmi touží po tom, abys takovým byl – aby ses takovým stal.

Kdo žije blízko Bohu, vidí Boha a zná ho. Nevidí ho očima, ale svým srdcem ano. Může odpočívat v Boží lásce a těšit se z jeho sladké blízkosti.

Použitý termín „budou vidět Boha“ můžeme také vyjádřit jako „budou Boha znát“, „budou mu blízko“ nebo „budou mu blízcí“. A to je pro každého a je to pro každý den.

JE TO I PRO TEBE :-)*  *  *  *  *

Kdo vstoupí na Hospodinovu horu? A kdo smí přebývat na jeho svatém místě? Ten, kdo je rukou nevinných a srdce čistého, kdo neobrací svou duši k marnosti a nepřisahá lstivě. Ten přijme požehnání od Hospodina a spravedlnost od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. (Ž 24,3–6)

Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi nepravost..., proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj... (Žd 1,9)

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: pyšné oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy spěchající vykonat zlé, křivý svědek, který mluví lži, a ten, kdo rozsívá mezi bratry sváry. (Př 6,16–19)

Láska se neraduje z nepravosti, ale vždycky se raduje z pravdy. (1 Kor 13,6)

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 J 1,7–9)


*  *  *  *  *