Logo banner
Bůh – zdroj vnitřního štěstí a úžasné Nebe
… Zkusme ale o těchto věcech – o Boží lásce, o povolání být učedníkem Ježíše Krista, o úžasném Nebi – vyprávět nevěřícím lidem.

Pojďme vyprávět lidem, kteří živého Boha ještě nepoznali. Vyprávějme jim o tom privilegiu, které se nám dostalo: být Ježíšovým učedníkem. Řekněme jim o nádherném Božím tajemství, které známe, když máme Ježíše v srdci a stali jsme se Božími dětmi.

Řekněme jim o Boží lásce a věčném životě v Nebi – o úžasném Nebi, které Bůh připravil a které nabízí i každému z nich…


Boží blízkost pro každý den

Když toužíme po Bohu a jdeme cestou spolu s Ním, naše srdce od něj každým dnem dostává víc a víc schopnosti žít a PŘIJÍMAT JEHO LÁSKU. Navzdory všemu těžkému, co jsme kdy v životě prožili či třeba zrovna prožíváme, Ježíš působí svou láskou a mocí hluboko v našem srdci, a to stále víc.


On k nám chce přicházet ještě mnohem víc

Zveme Ježíše, aby přicházel do našeho života víc než kdy dřív. Zveme ho, aby odstranil z našeho srdce vše, co se tam staví mezi nás a něj. Hle, já stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou, říká Ježíš ve Zjevení (Zj. 3,20). Víme, že on je s námi a v našem srdci vždycky, přesto chce přicházet ještě MNOHEM VÍC.

Když ON PŘICHÁZÍ, to samotné znamená víc než cokoliv jiného.

Setkává se s námi a NASYCUJE NÁS SEBOU SAMÝM.

On sám je tím skutečným CHLEBEM ŽIVOTA, který jediný umí nasytit naše srdce.

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. (Sof 3,17) Jiný překlad téhož zní: Upokojí nás svou láskou. To je velmi krásně řečeno a přesně to vyjadřuje, jaký je náš Bůh: znovu a znovu přichází do našeho srdce a dává nám prožít svou nádhernou lásku a blízkost; s takovým obdarováním a nasycením pak jdeme do dalších dní.


Cesta učedníka

Možná sis pro svůj život naplánoval/a pohodlnou a snadnou, příjemnou cestou. Avšak pokud ses rozhodl/a být učedníkem Ježíše Krista, ta cesta nebude vždycky jen pohodlná a snadná…

… a tak možná zjišťuješ, že se před tebou rýsuje cesta strmá a úzká, cesta plná překážek. Právě taková někdy bývá Boží cesta. Ježíš nás nevede po širokých cestách tohoto světa, ale svou úzkou (a někdy nesnadnou) cestou.

Ode všech ostatních cest se ta Boží cesta ale liší v jedné zásadní věci: právě na té cestě je s námi Ježíš. Právě tam je s námi svou BLÍZKOSTÍ, LÁSKOU a RADOSTÍ, svou PROMĚŇUJÍCÍ MOCÍ, svým UJIŠTĚNÍM a SILOU, ÚTĚCHOU a POVZBUZENÍM.

Na té cestě On vždy bude s námi … a když známe Ježíše, moc dobře víme, že tato jeho blízkost a přítomnost znamená víc než cokoliv jiného.

Když půjdeme po takové cestě, zároveň budeme přinášet Boží království všude, kam půjdeme. JAKO OTEC POSLAL MĚ, TAK JÁ POSÍLÁM VÁS se bude na nás naplňovat, protože když jdeme s Ježíšem, On jde s námi na každé místo … a kam přichází On, tam přichází PROMĚNA, tam přichází POKÁNÍ a ODPUŠTĚNÍ, tam přichází SLITOVÁNÍ a UZDRAVENÍ, tam přichází NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM, tam přichází skutečný ŽIVOT a proměna každé oblasti života.


Bůh dává víc, než jsme žádali

Bůh dává VÍC, NEŽ JSME ŽÁDALI. To si ale mnohdy uvědomíme až při pohledu zpět, když ujdeme kus cesty a ohlédneme se. S vděčností vidíme, co všechno jsme prožili a co všechno jsme dostali – a bylo toho mnoho. A je zajímavé, že za to, co bylo těžké, za všechny ty boje a zápasy, které jsme museli podstoupit, býváme dokonce vděčnější než za to, co bylo snadné. To proto, že pochopíme, že zkoušky a těžká období nás přiblížily k živému Bohu víc než co jiného.


Víc než jen pozemské štěstí

BOHU JDE O NĚCO VÍC než jen o naše „pozemské štěstí“. Přesněji řečeno: on nám chce dát víc (dokonce i toho pozemského štěstí), než jsme si naplánovali a vysnili, ale někdy to může být trošku jinak, než jsme čekali. Bůh nás vede tak, že při tom zohledňuje CELÝ NÁŠ ŽIVOT. Nejen to, co si myslíme, že by pro nás bylo dobré právě teď, ale co pro nás bude dobré i za rok, za dva roky nebo třeba za třicet let.

A tak jestli usiluješ být člověkem skutečného živého vztahu s Bohem, nemusíš se bát. Jestli chceš být člověkem modlitby a víry, ničeho se neboj. Když máš Ježíše v srdci, když máš jeho lásku, nemusíš mít strach. On vždy bude s tebou.

Tak tedy odvážně vykročme do nových věcí, do kterých nás vede náš Pán. Nebojme se jít do nesnadných věcí a ujmout se třeba i velmi obtížných úkolů, do kterých nás Bůh povolává. Život učedníka Ježíše Krista je životem víry, odvahy a statečnosti.


Náš život nikdy neskončí

Náš život nikdy neskončí – tento výrok někomu možná připadá až příliš odvážný. Avšak přitom je to samotný základ všech základů: Ježíš nám dal život VĚČNÝ! On své sliby plní.

Tak jako Bůh je věčný – tak i nám dává nikdy nekončící život. Jinými slovy můžeme říci, že Bůh se rozhodl PODĚLIT SE S NÁMI O SVOU VĚČNOST. POZVAL NÁS do své věčnosti – do NIKDY NEKONČÍCÍHO ŽIVOTA V NEBI. A my jsme jeho pozvání přijali.


Největší bláznovství je odmítnout Nebe

Dovedete si představit člověka, kterému je nabídnuto, že může žít NAVŽDY – žít napořád, navíc na tom nejlepším místě, které kdy existovalo a bude existovat – ale ten člověk řekne, že to nechce? Dovedete si představit většího blázna?

Neexistuje nic hloupějšího a bláznivějšího než odmítnout úžasný, nádherný, věčný život v Nebi.


Bůh je zdrojem vnitřního štěstí již zde na Zemi

Bůh vidí dopředu CELÝ NÁŠ ŽIVOT: OD PRVNÍHO AŽ DO POSLEDNÍHO DNE, A JEŠTĚ MNOHEM DÁL – NA VĚČNOST. Byli jsme stvořeni jako věčné bytosti a navždy budeme žít společně s Bohem v Nebi – na tom nejlepším místě, se kterým se nic pozemského ani zdaleka nemůže srovnávat.

Jeho plány pro nás jsou dobré a On je zdrojem vnitřního štěstí již zde na zemi – stěstí, které nelze najít nikde jinde a v ničem jiném!


Zkusme to vyprávět nevěřícím…

… A tak zkusme tedy o těchto věcech – o Boží lásce, o povolání být učedníkem Ježíše Krista, o úžasném Nebi – vyprávět nevěřícím.

Lidem, kteří odmítají Boha, jsme my křesťané většinou k smíchu.

Ale to nevadí…


Zpráva pro nevěřící

Víte, co je velmi osvobozující? Že se před nevěřícími lidmi vůbec nemusíme snažit nějak se přetvařovat a dělat ze sebe něco, co nejsme, abychom pro ně byli jakoby „více přijatelní“.

My je totiž nespasíme, spasit je může jenom Ježíš.

My jim Nebe nedáme. Je to Boží Nebe, do kterého je zveme. Je to Ježíš, kdo je chce zachránit, a proto je zveme k Němu. My jim neumíme dát odpuštění hříchů, ale Ježíš ano. On dává Nebe. On dává odpuštění. On vysvobozuje. On uzdravuje. On dává věčný život!

A tak je zbytečné snažit se zalíbit tomuto světu. Pro svět – pro nevěřící lidi – vždycky budeme jiní, než by si oni představovali. Vždycky si najdou něco, co jim na nás bude vadit. Ale to nevadí… Boží království totiž znamená mnohem víc než tento svět. Ve srovnání s námi nevěřící lidé totiž nemají vůbec nic... Jejich nadějí je pouze těch pár pozemských roků nebo pár desítek roků, které jsou ještě před nimi – a pak konec, smrt, temnota... Dnes se oni smějí nám (nebo si dokonce myslí, že křesťané jsou něco jako lidé druhé kategorie), ale pravda je zcela jiná. Pravda je taková, že my bychom se mohli smát jim. My máme totiž něco nesrovnatelně lepšího. Ale nebudeme se jim smát, spíše budeme nad nimi budeme plakat, protože jejich perspektiva, jestliže nepřijmou Krista, je velice ubohá a temná. Bůh to chce ovšem změnit – a tak je pozvěme k Ježíšovi, On je chce zachránit!


Pozemský život je jen kratičká předehra před hlavním dějstvím

Zde je to jen kratičký začátek, pouhý malý předkrm před hlavní Královskou hostinou. Král je Ježíš a zve nás na věčnou hostinu do svého věčného Království!

Zde je to jen pouhý kratičký předfilm před hlavním nádherným filmem. Jen kratičká předehra před hlavním dějstvím.

Ano, pozemský život je jen kratičká předehra, avšak zároveň v jedné věci je velmi důležitá: během ní totiž rozhodneš, zda půjdeš potom na tu věčnou Královskou hostinu, nebo nepůjdeš.

A tak nenech si ujít to hlavní dějství. Protože pokud mineš Nebe, minul jsi všechno. To je ta největší chyba, kterou člověk může udělat: odmítnout Ježíše Krista a tudíž odmítnout Nebe.


Pozvěme každého

Až lidem, kteří dnes Boha odmítají, toto vše dojde a Bůh se jich v srdci dotkne svou láskou a mocí, nikdy už nepřestanou toužit po Boží blízkosti! Budou chtít prožívat jeho lásku ve svém srdci neustále! Narodí se v nich obrovská touha po Bohu a po věčném životě v Nebi! Potom rádi přijmou dar věčného života. Směle jim tedy zvěstujme pravdu o tom, co pro ně Bůh připravil – NIKDY NEKONČÍCÍ A ÚŽASNÝ ŽIVOT V NEBI!T. Z.