Logo banner
Dar sĺz


Existuje jeden Boží dar, o ktorý potrebujeme Pána prosiť v dnešnej dobe. Je to dar sĺz. Musíme sa priblížiť k Bohu a nechať sa Ním používať hlbším spôsobom ako doteraz.

Dar sĺz je viac než len výsledok utrpení, ktoré niekedy zažívame v našom živote v tomto padlom svete. Dar sĺz pramení z bolesti a súcitu, ktoré s ľuďmi prežíva Ježiš. On je naším Najvyšším kňazom, a preto prežíva spolu s nami naše bolesti a utrpenia, ktorými prechádzame.

Potrebujeme cítiť k Amerike (Slovenskej republike, Českej republike – pozn. prekl.) rovnaké veci, ktoré k nej cíti On. Potrebujeme vnímať, čo cíti k cirkvi. Potrebujeme cítiť, čo Pán prežíva, keď vidí, ako sa dnes na zemi šíri hriech a neprávosť.

Ak chceme zažiť prebudenie, potrebujeme mať slzy. Ak nemáme slzy, je to tým, že naše srdcia sú vyschnuté a tvrdé. Pane, daj nám slzy, aby sme mohli vidieť prebudenie!

V šiestom žalme Dávid hovorí: Vyčerpaný som nárekom, každej noci... Ako už je to dlho, čo sme ty alebo ja preplakali celú noc? On ďalej hovorí: ... máčam svoju podušku plačom, kropím slzami svoje lôžko. Zrak mi slabne žiaľom. Považovali ste Ježiša Krista za muža zármutku? On nie je známy ako muž smiechu. Nie je známy ako muž povrchného veselia. On je známy ako muž súcitu.

V dnešnej dobe – na konci tohto veku pred druhým príchodom Ježiša Krista – bude nevyhnutné, aby sa Cirkev stotožnila nielen s Kristovým nebeským povolaním, ale aj s Jeho cestami, ako to povolanie naplniť. Ježiš Kristus je muž ľútosti a súcitu. Mať účasť na Kristových utrpeniach je privilégium – a pokiaľ je to nevyhnutné, dokonca až k hranici smrti.

Naše suché oči o nás vypovedajú, že máme tvrdé a vyschnuté srdcia. Ale slzy oznamujú, že srdce je mäkké. Kde však dnes vidíme slzy? Žalm 56,9 hovorí: O mojom vyhnanstve si vedieš záznam. Zober moje slzy do svojej nádoby. Či ich vo svojich záznamoch nemáš? Vedeli ste, že Boh si vaše slzy ukladá?

Poznám teológov, ktorí sú vyschnutí ako púšť. Akokoľvek emotívne býva ich kázanie, nikdy nevyronia ani slzu. Ale ako chceš kázať evanjelium – smrť Kristovu a všetko, čo sa odohralo na kríži – bez sĺz? Ak sa pozeráš na Syna Božieho bez sĺz, ktoré tvoj duchovný zrak ochraňujú, staneš sa nakoniec slepým. Nestalo sa toto snáď toľkým teológom? Síce sa zaoberajú Božím slovom, ale nikdy neplačú. Nikdy neobmäkčili svoje srdcia. Nikdy sa vo svojich srdciach opravdivo nevydali Bohu.

Čo ak sa veci majú takto: Všetci sme povolaní najprv prijať Boží dar sĺz, skôr ako Pán rozhodne, že nám bude môcť dať dar prebudenia. Čo by ste v tom prípade robili? Usilovali by ste o ten dar? Hľadali by ste ho? Prosili by ste o neho naliehavo a úpenlivo? Ak naozaj chcete vidieť prebudenie, verím, že to začnete robiť!

Kým situácia nie je beznádejná, obvykle neplačeme. Slzy nám netečú , kým to nie je naozaj zúfalé. Ale pozor na to! Nedochádza nám, že už nastal čas skúsiť slzy?! Už príliš dlho sme v cirkvách robili opak. Poďme teraz skúsiť slzy!

Možno už máme príliš veľa „know how“ (vedieť ako), ale teraz je čas pre „know Who“ (vedieť Kto) – Ježiš, muž súcitu. Vyskúšajme teda slzy. Hovorím vám, že nebude žiadny ohlas ani žatva, kým nebudeme najprv verejne plakať. Veď celosvetovo najväčšiu žatvu duší majú tí, ktorí najviac plačú.

Služba pred koncom tohto veku si zaslúži všetko, čo máme. A bude nás tiež stáť všetko. Si pripravený zaplatiť cenu viac sĺz, viac modlitieb a viac orodovania? Ja sa priznávam – modlím sa síce veľa, ale mnoho neorodujem. Ale ak bude treba, mal by som orodovať v modlitbách a prihovárať sa, kým by som nevypustil dušu! Nutne potrebujeme modlitbu a úpenlivé orodovanie!

Rim 8,26–27: My sami sme slabí, a často ani nenachádzame slová k modlitbe. Ale Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti. Veď ani nevieme, ako a za čo sa modliť, ale sám Duch Svätý sa za nás (v nás, skrze nás) prihovára nevysloviteľnými vzdychmi a volaním. Ten (Pán), ktorý skúma a vidí do najhlbších záhybov nášho srdca, vie, čo je úmyslom Ducha, totiž že Duch sa prihovára (skrze nás) podľa Božej vôle.

Potrebujeme sa modliť tak, ako sa modlil Ježiš – s úpenlivým volaním a slzami.

Ježiš za svojho pozemského života s hlasným volaním a slzami obetoval modlitby a úpenlivé prosby Bohu... (Hebr 5,7.

Kde sú dnes slzy? To je otázka, ktorú si musíme klásť. Naozaj poznáme Božie srdce? ... Veď zo srdca vychádza život, hovorí Príslovie 4,23. Nevychádza zo strategických stretnutí, nevychádza z plánovania, nevychádza z výborov, budovateľských výborov, misijných výborov, nie z malých a slabých modlitebných stretnutí, ale z orodovania a hlbokých príhovorných modlitieb s pôrodnými bolesťami!

Želám si, aby moja duša bola naplnená slzami a aby z môjho vnútra tiekli prúdy živých vôd. Prúdy, ktoré zalejú semä. Samotné semä modlitieb zmôže málo, kým nie je skropené slzami, ktoré mu dávajú vzrast a pripravujú žatvu.

Prosme Boha o dar sĺz. Očakávajme ho – žiadajme o neho a očakávajme ho. Domnievam sa, že nám Pán hovorí: „Chcem, aby moja cirkev prešla od hodovania, zábavy a hrania sa do pôstov a modlitieb... Od smiechu k trúchleniu, a potom od plaču k žatve.“ Od plaču k žatve! –Vidíte, čo potom bude nasledovať? Najprv ale musíme prejsť od smiechu k plaču. Mejdan trval už príliš dlho a teraz nastal čas zmeny!

Ó spomeňme len na prorokov, ako bol napríklad Jeremiáš – modlil sa, aby sa z jeho očí stali studnice sĺz. Modlitba – príhovorná modlitba – je našou najdôležitejšou prácou. Kiež by si si toto dobre zapamätal: Modlitba a úpenlivé orodovanie je najdôležitejšia práca kresťanov!

Božie hnutie, ktoré prichádza, nebude známe tým, že by ľudia padali na chrbát a smiali sa (hoci aj to niekedy môže byť na niečo dobré). Ale prichádzajúce Božie hnutie bude známe ľuďmi, ktorí budú padať na tvár a budú plakať, plakať, plakať. A Boh bude oslávený, až mu cirkev vzdá česť a slávu – a potom sa stane Jeho slávou.

„Pane , chceme hľadať Tvoju tvár. Prosíme Ťa, pomôž nám byť zlomenými. Chceme byť viac naplnení Kristom! Túžime cítiť veci, ktoré On cíti. Túžime byť naplnení súcitom k úbohým, chudobným, osamelým, hladným a trpiacim. Pane, daj nám milosť prežívať Tvoju ľútosť a súcit, zaprieť seba, vziať svoj kríž a nasledovať Ťa.“


Autor: Paul Cain