Logo banner
Stvoř ve mně srdce čisté – vidět Boha

Stvoř ve mě srdce čisté,
ó Bože,
a ducha přímého obnov v mém nitru. (Ž 51,12)


Toužíš být Bohu blíž než doposud? Víc ho opravdově poznat, víc než kdy dřív? Chceš prožít skutečnou změnu svého života? Tou změnou samozřejmě nemyslíme jen to, aby byl život snazší a pohodlnější nebo bezproblémový… Jde o mnohem víc: opravdově poznat živého Boha, TAKOVÉHO, JAKÝ JE, a prožívat s ním takový vztah. Živý, skutečný a naplňující vztah. Vztah, který sytí srdce a duši. Vztah, který nás naplňuje blahodárnou Boží přítomností.

… A potom, když jsme Bohem takto obdařeni, když jsme jím naplňováni a obdarováváni, téměř automaticky se v nás zrodí i touha naplnit svůj úkol na tomto světě – úkol, který nám Bůh dal. Bůh totiž dal úkol každému. Každému, komu daroval život, dal i úkol. Většina lidí o svém úkolu neví a mnoha lidem je to celkem lhostejné. Ale když poznáme živého Boha, přestane nám to být jedno a do našeho srdce přijde veliká touha najít to a vykonat, co vykonat mám.

Existuje řada věcí, které nám v přiblížení se k živému Bohu – a v důsledku v nalezení a naplnění smyslu našeho života – mohou být užitečné. Zmíníme jednu z nich. Možná to bude znít obyčejně, ale význam to může mít daleko větší, než se zdá: je to čisté srdce.

Bible říká, jaký je Bůh. V něm není zlo. Je čistý. Proto chceme-li být blízko Bohu, musíme se mu v těchto vlastnostech přiblížit. Naše nitro, naše srdce se bude muset změnit. V určitém smyslu můžeme říci, že proměna srdce je vstupenkou k životu v Boží blízkosti.

* * *


Než budeme pokračovat dál, je třeba říci zásadní věc. Aby totiž nevznikl dojem, že to je jen pro několik svatých nebo obzvláště vyvolených. Je to jinak: znovuzrození z Ducha Svatého je dnes realita pro stamiliony křesťanů po celém světě. A pokud tyto řádky čteš, můžeš si být celkem jist, že to Bůh chce udělat i ve tvém životě. A navíc: nemusíš to odkládat, můžeš to začít prožívat třeba již dnes a potom každý další den…

* * *


Výzva od Ezechiele

Prorok Ezechiel ve své osmnácté kapitole dává výzvu: Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a OBNOVTE SVÉ SRDCE a svého ducha. (Ez 18,31)

Bible tedy říká, že to je na nás: opustit své zlé cesty a obnovit své srdce. Avšak když to budeme zkoušet – změnit se k lepšímu – za nějakou dobu nám dojde, že jen z vlastních sil to asi nedokážeme…

Jak je to tedy myšleno? Je možné se změnit? Změnit své srdce a odstranit ze sebe zlo?

Odpověď je znovu v Božím Slově: o osmnáct kapitol dál, ve třicáté šesté kapitole Ezechiel pokračuje ke stejné věci slovy: A DÁM VÁM NOVÉ SRDCE a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. (Ez 36,26) Neboli tuhle zásadní a zcela nezbytnou operaci našeho srdce provádí v našem nitru sám Bůh svým Duchem Svatým.

Přesto platí, že to nepůjde bez naší iniciativy. Bůh naše srdce očistí a promění, ale my tu proměnu musíme chtít, musíme se na tom aktivně podílet. S trochou nadsázky (a pro snadné zapamatování) lze říci: kapitola Ezechiel 18 krát dvě je kapitola Ezechiel 36; ke své proměně potřebujeme dva díly Boží milosti (o čemž svědčí kapitola 36, tj. 2 krát 18) a jeden díl své iniciativy (o čemž svědčí kapitola 18). Pochopitelně, že to počítání je jen pomůcka k zapamatování, tyto věci se nedají spočítat… Ale může nám to připomínat tu zásadní věc, že Bůh říká obojí: Vy změňte své srdce! A zároveň říká: Já to udělám svým Duchem Svatým!

Je to podobné jako v mnoha dalších oblastech života křesťana: na nás je, abychom s Bohem spolupracovali. Bůh vykoná svou část práce, ale my zároveň musíme vykonat tu svou.

Proto chceme-li prožít skutečnou změnu svého srdce a následně i proměnu života, musíme Bohu dovolit, aby nadpřirozeně jednal v našem srdci skrze moc Ducha Svatého. Bez Ducha Svatého to nikdy nepůjde. Zároveň se to ale neobejde bez našeho rozhodnutí a také budeme muset přidat svou vytrvalost. Pořadí je takové: znovuzrození v našem nitru udělá Bůh svým Duchem Svatým. Potém my budeme den za dnem činit další rozhodnutí na své cestě s Ježíšem.

Jak moc po Bohu a po jeho blízkosti toužíš? Dá se říci, že úměrně tomu Bůh bude moci ve tvém životě jednat.


Vidět Boha

Blahoslavení ČISTÉHO SRDCE, neboť oni BOHA VIDĚTI BUDOU. (Mt 5,8)

Vidět Boha jinými slovy znamená znát Boha velmi dobře. Ne znát jen nějakou svou představu o něm, ale Boha skutečného. Nevidíme ho sice očima, ale srdcem ano.

Je zajímavé, že v Bibli není napsáno, že Boha uvidí – tj. že ho budou velmi dobře znát – ti, kdo budou mít silnou víru. Je samozřejmě moc dobré a zásadní mít silnou víru, mít mnoho víry; vždyť kdybychom měli víry jen tak maličko, jako je maličké hořčičné semínko… Však víte, co Ježíš řekl a jaké věci by se potom mohly dít. Usilujme tedy o mnohem silnější víru. Ale nezapomeňme, že když má někdo silnou víru, neznamená to ještě automaticky, že také dobře „vidí“ Boha, tj. že velmi dobře Boha zná.

Podobné je to s láskou: Bible říká, že kdybychom měli tolik víry, že bychom hory přenášeli, ale neměli zároveň i mnoho lásky, pak nejsme nic a ani naše silná víra pak nic neznamená. Je bohužel možné mít mnoho víry, avšak bez lásky. Podobně je možné mít mnoho víry, při tom však „nevidět“ Boha, tj. neznat Boha takového, jaký je.

Náš svět by vypadal zcela jinak než dnes a byl by mnohem lepším místem pro život, kdyby všichni křesťané měli mnoho víry. Takové víry, která by vycházela z lásky. Vycházela by z toho, že by opravdově milovali Boha, zároveň z toho, že by opravdu „viděli“ Boha, tj. velmi dobře ho osobně a důvěrně znali – jako svého nejlepšího přítele, jako toho, s nímž tráví nejvíce času, jako toho, komu naplno důvěřují, koho následují jako jeho přátelé a učedníci. Hory by se hýbaly a mnohé věci by se měnily. Hořčičné semínko víry by hýbalo horami a měnilo by celý svět.


Blahoslavení čistého srdce … budou znát Boha

Ježíš řekl, že Boha vidí (tj. dobře znají) ti, kdo mají čisté srdce. Můžeš takový být. Můžeš být Božím přítelem – můžeš stále žít v Boží blízkosti. Bůh velmi touží po tom, abys takovým byl, aby ses takovým stal.

Kdo žije blízko Bohu, vidí Boha a zná ho. Nevidí ho očima, ale svým srdcem ano. Může odpočívat v Boží lásce a těšit se z jeho nádherné blízkosti. Použitý termín „budou vidět Boha“ můžeme také vyjádřit jako „budou Boha znát“, „budou mu blízko“ nebo „budou mu blízcí“. Není to jen pro několik „vyvolených“. Je to pro každého a je to pro každý den. JE TO I PRO TEBE. Bůh ti žehnej!


* * *


Kdo vstoupí na Hospodinovu horu? A kdo smí přebývat na jeho svatém místě? Ten, kdo je rukou nevinných a srdce čistého, kdo neobrací svou duši k marnosti a nepřisahá lstivě. Ten přijme požehnání od Hospodina a spravedlnost od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. (Ž 24,3–6)

Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi nepravost... (Žd 1,9)

Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: pyšné oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy spěchající vykonat zlé, křivý svědek, který mluví lži, a ten, kdo rozsívá mezi bratry sváry. (Př 6,16–19)

Láska se neraduje z nepravosti, ale vždycky se raduje z pravdy. (1 Kor 13,6)

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 J 1,7–9)


* * *