Logo banner

Ciele a zámery NoemkyMotivovať do živého vzťahu s Bohom
Povzbudzovať k hľadaniu Božích plánov
Vytvárať príležitosti k stretávaniu