Logo banner

Obrana tradičných rodinných hodnôt


Gender je nová ideológia, zaplavujúca dnešný svet. Ideológia, boriaca hodnoty a normy, ktoré platili po stáročia a tisícročia.

Gender rozohral veľkú partiu a chce vyhrať za každú cenu. Na jeho šachovnici bojuje za jeho záujmy rad špinavých figúr – temných hráčov jeho tímu.

Celkom mladými, avšak dnes už kľúčovými figúrami jeho boja sú tieto: útočná homosexuálna lobby a rozsiahla LGBT agenda. Týmto dvom už po celé desaťročia pripravoval pôdu pre ich terajší útok ich dávny spojenec: pornografická lobby.

Gender sa neuspokojí s málom. Chce získať všetko a bojuje o to všetkými prostriedkami. Nestačí mu získať len dospelú populáciu. Dnes sa cielene zameriava už aj na najmladšiu generáciu – usiluje pošpiniť a zničiť to, čo je ešte nevinné a čisté. Do genderového tímu preto nevyhnutne patria ďalší špinaví hráči: propagácia sexuality detí už od najútlejšieho veku a paralelne s ňou pôsobiaca propagácia promiskuitného spôsobu života. Bezprostredne na ne nadväzuje tzv. právo na potrat – právo ženy nakladať s nenarodeným plodom svojho života podľa svojej ľubovôle.

Do záverečného zničujúceho útoku genderového tímu sa v dnešnej dobe chystá kľúčová figúra ich vojny – kráľ. Kráľom, ktorého chce Gender po svojom zamýšľanom víťazstve dosadiť na vyvýšený trón, je pripravovaná zmena zákonov, tak aby sa stalo trestne postihnuteľné vyjadrovanie akýchkoľvek názorov, ktoré odporujú genderovej ideológii.

Kedysi Goebbels, dnes Gender. Sú tu niektoré podobnosti, a to nielen pokiaľ ide o meno a názov. Nebezpečenstvo oboch ideológií a propagánd bolo naozaj veľmi podcenené – a zaplatená cena v oboch prípadoch obrovská... Genderová propaganda ešte nedokončila svoje dielo skazy, ale už dnes sú dôsledky jej ofenzívy horšie, než sme vôbec schopní dohliadnuť. „Široké masy ľudí oveľa ľahšie uveria veľkej lži než malej…“ Kto len to povedal?! História sa opakuje, prezlečená do nových kostýmov a šikovne prispôsobená neobozretnému srdcu dnešného človeka, ktorý vo svojej naivite povedal pravde NIE!

Porovnajme genderové „hodnoty“ s hodnotami, ktoré po stáročia utvárali základ našej západnej civilizácie – s hodnotami tradične-rodinnými, s hodnotami Biblie.


•    Genderové pohlavie

Podľa Genderu si každý človek má zvoliť svoje tzv. genderové pohlavie čiže genderovú identitu, t.j. či sa voči ostatným ľuďom bude prejavovať ako muž, alebo ako žena, a to bez ohľadu na svoje skutočné pohlavie.

Avšak Božie slovo hovorí, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu – bytosti podobné, ale zároveň v mnohom odlišné. Táto voľba nie je teda v kompetencii človeka, ale bola daná Stvoriteľom.


•    Sexuálna orientácia

Gender nabáda, aby si každý jednotlivec – podľa svojich pocitov a úplne ľubovoľne – vybral svoju sexuálnu orientáciu: heterosexuálnu, homosexuálnu, bisexuálnu či niektorú ďalšiu.

Avšak Božie slovo hovorí, že praktizovanie homosexuality patria medzi najzávažnejšie hriechy. V Biblii je praktizovanie homosexuality nazývané slovom ohavnosť a to isté slovo je použité na miestach, kde sa hovorí o rôznych okultných praktikách (napr. 3. Mojž. 18. kapitola, 5. Mojž. 18. kapitola). Všetky tieto spôsoby konania prinášajú prekliatie do životov jednotlivcov a národov a mali tiež zásadný podiel na Božích súdoch, ktoré postihli napr. Sodomu a ďaľšie mestá, ale aj celé národy v histórii.

Dnešná generácia je prevažne vzdialená Bohu a jeho normám. Biblia hovorí – aj v súvislosti s praktizovaním homosexuality – v liste Rimanom v 1. kapitole: Pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. … Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá… Tým však Boh zároveň odkrýva a ponúka aj riešenie: ako sa Bohu a jeho normám vzdialili, tak sa majú aj navrátiť. Boh miluje každého človeka svojou veľkou láskou a ponúka odpustenie, prijatie a vyslobodenie. Nákaza homosexuality môže byť vyliečená!


•     Homosexuálne „manželstvo“

Počas niekoľkých posledných rokov Gender presadil vo väčšine západných krajín „registrované partnerstvo“ homosexuálnych párov a v mnohých týchto krajinách bolo spolužitie homosexuálnych párov dokonca postavené na roveň manželstva.

Avšak Božie slovo hovorí, že manželstvo je tvorené jedným mužom a jednou ženou.


•    Adopcia detí homosexuálnymi pármi

Gender chce vnútiť spoločnosti nové formy „rodiny“. Po „registrovanom partnerstve“ alebo „manželstve“ osôb rovnakého pohlavia usiluje teraz, v ďalšej fáze svojej ofenzívy, o presadenie možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi.

Avšak Božie slovo hovorí, že rodinu, t.j. miesto, kde majú prichádzať na svet a byť vychovávané deti, tvorí zväzok jedného muža a jednej ženy.


•    Promiskuitný spôsob života

Podľa Genderu si každý jedinec má nárokovať uspokojovanie svojich sexuálnych potrieb, a to bez ohľadu na to, v akom kontexte sa to deje: či je to sex muža a ženy, alebo sex osôb rovnakého pohlavia; či je sex praktizovaný v manželstve, alebo mimo manželstva; či je sex praktizovaný dospelými, alebo deťmi... Gender devalvuje pojmy a hodnoty ako cnosť, čistota, cudnosť, predmanželská zdržanlivosť a manželská vernosť. Devalvuje význam rodiny a podporuje deviantné sexuálne praktiky a sexuálnu promiskuitu.

Avšak Božie slovo hovorí, že sex bol daný Bohom ako dar do rámca manželstva, t.j. do zväzku jedného muža a jednej ženy.

Genderové chápanie sexuality je vo svojej podstate sebecké a tragicky nezodpovedné. Vedie k promiskuitnému spôsobu života, k predčasnému nástupu sexuality u detí a mladistvých, prispieva k manželskej nevere a k nárastu rozpadu manželstva. Polovica manželstiev sa dnes rozpadá a vysoké percento detí vyrastá len s jedným rodičom. Dnes máme generáciu detí bez otcov, bez vzorov, bez svedomia, bez Boha...


•    Genderová sexuálna výchova v školách

Vo väčšine západných krajín sexuálna výchova prešla z kompetencie rodiny, t.j. rodičov dieťaťa (kde bola po stáročia a v priebehu celej histórie), do kompetencie školy, teda štátu. Prostredníctvom povinnej školskej sexuálnej výchovy genderového typu chce dnes Gender implantovať svoje zvrátené hodnoty do nevinných detských myslí už od najútlejšieho veku.

Mnohí pedagógovia bohužiaľ rýchlo ohli chrbát a prispôsobili sa trendu doby. Predávajú mladej generácii názory napomáhajúce LGBT a genderovej ideológii, a to často proti vlastnému svedomiu.

Ako sme za totality slepo a slabošsky omieľali komunistické lži a promoskovskú propagandu, zachováme sa rovnako aj dnes vo veci genderovej propagandy? Ak áno, potom taká sexuálna výchova bude pomáhať budovať nie generáciu morálne zodpovedných jedincov, ale skôr sebeckých a promiskuitných indivíduí; skôr generáciu budúcich prostitútov a prostitútok ako zodpovedných otcov a matiek.


•    Genderové zákony

Gender usiluje o rýchlu zmenu zákonov každej civilizovanej krajiny, tak aby prezentovanie názorov, ktoré odporujú genderovej ideológii, bolo považované najprv za tzv. „netoleranciu“ (povedané slovníkom Genderu a zámerne napísané v úvodzovkách), a neskôr aby sa stalo protizákonným a trestne postihnuteľným konaním. To už sa stalo realitou v niektorých západných krajinách (napr. Belgicko, Holandsko, Nórsko a ďalší), kde tzv. antidiskriminačné zákony boli vystupňované do takých rozmerov, že sa stávajú novou totalitou, lebo potierajú akýkoľvek iný názor. Nezákonným a trestne postihnuteľným konaním sa tým zároveň stáva aj zvestovanie evanjelia a najmä tých častí Božieho slova, ktoré sú v priamom rozpore s genderovou ideológiou. Nórsky Barnevernet je iba jednou zo špičiek tohto obludného ľadovca genderovej totality.*  *  *  *  *


Koľko ešte zostáva času k ochrane tradičných rodinných hodnôt?
Dáme prednosť PRAVDE, alebo radšej budeme veriť genderovej lži?
Odmietnime zvrátenú genderovú ideológiu, kým je čas!
Povedzme tejto ideológii a jej nastupujúcej diktatúre jasné NIE!

Bojujme za generáciu svojich detí a vnukov.
Bojujme napriek mienke väčšiny, napriek nepochopeniu, posmechu a pohŕdaniu.
Bojujme napriek svojmu vlastnému strachu a napriek úkladom obhajcov klamstiev.
V národe, ktorý dal v minulosti vzísť mnohých statočným
bojovníkom za PRAVDU ... aj my bojujme dnes rovnako statočne!

Nájde Boh tisíc takých statočných mužov a žien v tomto národe?
Nebudú sa báť vyhrážok, nebudú sa báť odmietnutia, dokonca ani prenasledovania.
Budú bojovať za PRAVDU bez ohľadu na to, čo im to prinesie.
Nikdy tento boj nevzdajú!

Nájde Boh tisíc takýchto ľudí v našom národe? S nimi zmení tento národ!*  *  *  *  *


Ďalšie informácie k téme a užitočné odkazy: