Logo banner

Obrana tradičních rodinných hodnot


Gender je nová ideologie, zaplavující dnešní svět. Ideologie, bořící hodnoty a normy, které platily po staletí a tisíciletí.

Gender rozehrál velkou partii a chce vyhrát za každou cenu. Na jeho šachovnici bojuje za jeho zájmy řada špinavých figur – temných hráčů jeho týmu.

Poměrně mladými, avšak dnes už klíčovými figurami jeho bitvy jsou tyto: útočná homosexuální lobby a rozsáhlá LGBT agenda. Těmto dvěma již po celá desetiletí připravoval půdu pro jejich nynější útok jejich dávný spojenec: pornografická lobby.

Gender se nespokojí s málem. Chce získat všechno a bojuje o to všemi prostředky. Nestačí mu získat jen dospělou populaci. Dnes se cíleně zaměřuje už i na nejmladší generaci – usiluje pošpinit a zničit to, co je ještě nevinné a čisté. Do genderovského týmu proto nevyhnutně patří další špinaví hráči: propagace sexuality dětí už od nejútlejšího věku a paralelně s ní působící propagace promiskuitního způsobu života. Bezprostředně na ně pak navazuje tzv. právo na potrat – právo ženy nakládat s nenarozeným plodem svého života dle své libovůle.

Do závěrečného zničujícího útoku genderovského týmu se dnes chystá klíčová figura bitvy – král. Králem, kterého chce Gender po svém zamýšleném vítězství dosadit na vyvýšený trůn, je připravovaná změna zákonů, tak aby se stalo trestně postižitelným vyjadřování jakýchkoliv názorů, které odporují genderové ideologii.

Kdysi Goebbels, dnes Gender. Jsou zde některé podobnosti, a to nejen pokud jde o jméno a název. Obě ideologie a propagandy byly těžce podceněny, a zaplacená cena v obou případech obrovská... Genderová propaganda ještě nedokončila své dílo zkázy, ale už dnes jsou důsledky jejího tažení horší, než jsme vůbec schopni dohlédnout. „Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé...“ Kdo jen to řekl?! Historie se opakuje, převlečena do nových kostýmů a chytře přizpůsobena neopatrnému srdci dnešního člověka, který ve své naivitě řekl pravdě NE!

Porovnejme genderové „hodnoty“ s hodnotami, které po staletí utvářely základ naší západní civilizace – s hodnotami tradičně-rodinnými, s hodnotami Bible.


•    Genderové pohlaví

Podle Genderu si každý člověk má zvolit své tzv. genderové pohlaví neboli genderovou identitu, tj. to, zda se vůči ostatním bude projevovat jako muž, či jako žena, a to bez ohledu na své skutečné pohlaví.

Avšak Boží slovo říká, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu – bytosti podobné, avšak zároveň v mnohém odlišné. Tato volba není tedy v kompetenci člověka, ale byla dána Stvořitelem.


•    Sexuální orientace

Gender nabádá, aby si každý jedinec – podle svých pocitů a zcela libovolně – vybral svou sexuální orientaci: heterosexuální, homosexuální, bisexuální či některou další.

Avšak Boží slovo říká, že praktikování homosexuality patří mezi nejzávažnější hříchy. V Bibli je praktikování homosexuality nazýváno slovem ohavnost a totéž slovo je použito na místech, kde se mluví o různých okultních praktikách (např. 3. Mojž. 18. kapitola, 5. Mojž. 18. kapitola). Všechny tyto způsoby jednání přinášejí prokletí do životů jednotlivců a národů a měly také zásadní podíl na Božích soudech, které postihly např. Sodomu a další města, ale i celé národy v historii.

Dnešní generace je převážně vzdálena Bohu a jeho měřítkům. Bible říká – též v souvislosti s praktikováním homosexuality – v listu Římanům v 1. kapitole: Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. ... Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla... Tím však Bůh zároveň odkrývá a nabízí i řešení: jako se Bohu a jeho měřítkům vzdálili, tak se mají i navrátit. Bůh miluje každého člověka svou velikou láskou a nabízí odpuštění, přijetí a vysvobození. Nákaza homosexuality může být vyléčena!


•    Homosexuální „manželství“

Během dvaceti let Gender prosadil ve většině západních zemí „registrované partnerství“ homosexuálních párů a v mnoha těchto zemích bylo soužití homosexuálních párů dokonce postaveno na roveň manželství.

Avšak Boží slovo říká, že manželství je tvořeno jedním mužem a jednou ženou.


•    Adopce dětí homosexuálními páry

Gender chce vnutit společnosti nové formy „rodiny“. Po „registrovaném partnerství“ nebo „manželství“ osob stejného pohlaví usiluje nyní, v další fázi své ofenzívy, o prosazení možnosti adopce dětí homosexuálními páry.

Avšak Boží slovo říká, že rodinu, tj. místo, kde mají přicházet na svět a být vychovávány děti, tvoří svazek jednoho muže a jedné ženy.


•    Promiskuitní způsob života

Podle Genderu si každý jedinec má nárokovat uspokojování svých sexuálních potřeb, a to bez ohledu na to, v jakém kontextu se to děje: zda je to sex muže a ženy, či sex osob stejného pohlaví; zda je sex praktikován v manželství, či mimo manželství; zda je sex praktikován dospělými, či dětmi… Gender devalvuje pojmy a hodnoty jako ctnost, čistota, cudnost, předmanželská zdrženlivost a manželská věrnost. Devalvuje význam rodiny a podporuje deviantní sexuální praktiky a sexuální promiskuitu.

Avšak Boží slovo říká, že sex byl dán Bohem jako dar do rámce manželství, tj. do svazku jednoho muže a jedné ženy.

Genderové pojetí sexuality je ve své podstatě sobecké a tragicky nezodpovědné. Vede k promiskuitnímu způsobu života, k předčasnému nástupu sexuality u dětí a mladistvých, přispívá k manželské nevěře a k nárůstu rozpadu manželství. Polovina manželství se dnes rozpadá a vysoké procento dětí vyrůstá jen s jedním rodičem. Dnes máme generaci dětí bez otců, bez vzorů, bez svědomí, bez Boha...


•    Genderová sexuální výchova ve školách

Ve většině západních zemí sexuální výchova přešla z kompetence rodiny, tj. rodičů dítěte (kde byla po staletí a v průběhu celé historie), do kompetence školy, tedy státu. Prostřednictvím povinné školní sexuální výchovy genderového typu chce dnes Gender implantovat své zvrácené hodnoty do nevinných dětských myslí už od nejútlejšího věku.

Mnozí pedagogové rychle shrbili hřbet a přizpůsobili se trendu doby. Předávají mladé generaci názory poplatné LGBT a genderové ideologii, a to často proti vlastnímu svědomí.

Jako jsme za minulé totality slepě a slabošsky papouškovali komunistické lži a promoskevskou propagandu, zachováme se stejně i dnes ve věci genderové propagandy? Jestliže ano, pak taková sexuální výchova bude pomáhat budovat nikoliv generaci morálně zodpovědných jedinců, ale spíše sobeckých a promiskuitních individuí, spíše generaci budoucích prostitutů a prostitutek než zodpovědných otců a matek.


•    Genderové zákony

Gender usiluje o rychlou změnu zákonů každé civilizované země, tak aby vyjadřování názorů, které odporují genderové ideologii, bylo považováno nejprve za tzv. „netoleranci“ (řečeno slovníkem Genderu a záměrně psáno v uvozovkách), a posléze aby se stalo protizákonným a trestně postižitelným jednáním. To se už stalo realitou v některých západních zemích (např. Belgie, Nizozemí, Norsko a další), kde tzv. antidiskriminační zákony byly vystupňovány do takových rozměrů, že se stávají novou totalitou, neboť potírají jakýkoliv jiný názor. Nezákonným a trestně postižitelným jednáním se tím zároveň stává i zvěstování evangelia a zejména těch částí Božího slova, které jsou v přímém rozporu s genderovou ideologií. Norský Barnevernet je jen jednou ze špiček tohoto obludného ledovce genderové totality.*  *  *  *  *


Kolik ještě zbývá času k obraně tradičních rodinných hodnot?
Dáme přednost PRAVDĚ, nebo raději budeme věřit genderové lži?
Odmítněme zvrácenou genderovou ideologii, dokud je čas!
Řekněme této ideologii a její nastupující diktatuře jasné NE!

Bojujme za generaci svých dětí a vnuků.
Bojujme navzdory mínění většiny, navzdory nepochopení, posměchu a pohrdání.
Bojujme navzdory svému vlastnímu strachu a navzdory úkladům obhájců lží.
V národě, z něhož v minulosti vzešla řada statečných
bojovníků za PRAVDU ... i my bojujme dnes stejně statečně!

Najde Bůh tisíc takových statečných mužů a žen v tomto národě?
Nebudou se bát výhrůžek, nebudou se bát odmítnutí, dokonce ani pronásledování.
Budou bojovat za PRAVDU bez ohledu na to, co jim to přinese.
Nikdy tento boj nevzdají!

Najde Bůh tisíc takových lidí v našem národě? S nimi změní tento národ!*  *  *  *  *Další informace k tématu a užitečné odkazy: