Logo banner

Podmienky registrácie


Hlavné body – zhrnutie

Podrobné podmienky:
Všeobecné ustanovenia a prístup k službám
Náklady
Ochrana dát
Zodpovednosť zoznamky
  • Zoznamka Noemi je oprávnená, ale nemá povinnosť, preverovať obsah vkladaných textov a fotiek, či zodpovedajú všeobecne platným zákonom a týmto podmienkam, a ak je to nevyhnutné, je oprávnená vymazať či zmeniť príslušný obsah.
  • V prípade podozrenia z neoprávneného používania alebo zneužívania služieb užívateľom má zoznamka právo zablokovať prístup užívateľa k jeho osobnej stránke. V prípade pochybností má právo rozhodnúť, či ide o neoprávnené používanie, a môže preveriť (napríklad vo farnosti, kresťanskom zbore, spoločenstve veriacich a pod.) informácie o prihlásenej osobe.
  • Zoznamka nedáva prihláseným ľuďom záruku, že prostredníctvom zoznamky nájdu svojho životného partnera. Prostredníctvom zoznamky užívatelia získajú kontakty ostatných užívateľov, s ktorými vzájomne spĺňajú požiadavky vyplnené v profile; ďalšie kroky, ktoré môžu viesť k zoznámeniu, záleží už na každej prihlásenej osobe.
  • Zoznamka má povinnosť vykonávať svoju činnosť tak, aby prihlásené osoby obdržali pokiaľ možno dostatok kontaktov na osoby, s ktorými vzájomne spĺňajú požiadavky vyplnené v profile (dotazníku). Zámerom zoznamky je poskytnúť všetkým prihláseným dostatok kontaktov; zoznamka ale nemôže zaručiť, že všetci prihlásení dostanú dostatočný počet kontaktov (či už merané objektívne alebo subjektívne).
  • Zoznamka môže dobrovoľne poskytovať užívateľom poradenstvo a konzultácie v súvislosti s prihlasovaním, hľadaním partnera, zoznamovaním a pod., ale poradenstvo a konzultácie nemôžu byť prihlásenými osobami od zoznamky vyžadované.
  • Zoznamka poskytuje databázu, v ktorej užívatelia môžu porovnať svoju charakteristiku s inými užívateľmi a týchto užívateľov kontaktovať. Zoznamka nemôže kontrolovať hodnovernosť informácií, ktoré si užívatelia vymieňajú medzi sebou alebo ktoré sú uvedené v profiloch; z tohto dôvodu zoznamka nenesie za tieto informácie zodpovednosť
  • Ak užívateľ poskytne chybné informácie či využije systém zoznamky k nepovoleným a nezákonným činnostiam (napriek tomu, že to nie je dovolené), zoznamka v takom prípade nenesie zodpovednosť.
  • Takisto nenesie zodpovednosť za nepretržitú prístupnosť k systému, t.j. za podmienené technické zlyhania systému (napr. výpadky a problémy technických prístrojov, ktoré by sa prejavili v krátkodobej alebo dlhšej nedostupnosti v prístupe do databázy).
  • Zodpovednosť za nedostatky, ku ktorým došlo na základe vyššie uvedených dôvodov, nesie zoznamka iba v prípade, že k nim došlo na základe zámeru či hrubého zanedbania zo strany poverených pracovníkov.
Zodpovednosť užívateľov
Pre koho sú služby určené a kto služby nemôže využívať
Zrušenie registrácie